อบรม 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน

อบรม 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานอันเป็นพื้นฐานการเพิ่มผลผลิตโดยรวม นอกจากนี้ 5ส ยังเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน และยังเป็นพื้นฐานในการนำระบบบริหารงานต่างๆ เช่น ระบบ ISO9000, ISO140000, TQM เป็นต้น เข้ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความสำเร็จขององค์ ได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนและเข้าใจถึงความสำคัญและหลักการที่สำคัญของการทำกิจกรรม 5ส ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมในแต่ละ ส ตั้งแต่ ส สะสาง ส สะดวก ส สะอาด ส สุขลักษณะ และ ส สร้างนิสัย และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาตนเองและหน่วยงานในการทำกิจกรรม 5 ส ได้จริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม 5ส และเกิดความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำอบรม 5ส ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

1. 5ส กับการเพิ่มผลผลิต

2. ประวัติความเป็นมาของ 5ส

3. แนวคิดและความหมาย 5ส

4. ทำไมจึงต้องทำ 5ส

5. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของการทำ 5ส

6. ปัจจัยความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม 5ส

8. องค์ประกอบของ 5ส และขั้นตอนการทำในแต่ละ ส

– สะสาง

– สะดวก

– สะอาด

– สุขลักษณะ

– สร้างนิสัย

9. ขั้นตอนการทำกิจกรรม 5ส ในองค์กร

– การทำแผนดำเนินงาน

– เทคนิคการจัดตั้งคณะกรรมการ

– วิธีการกำหนดมาตรฐาน 5ส

– การตรวจประเมินการทำ 5 ส

– กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 5 ส

10. ปัญหาและอุปสรรคในการทำ 5ส

11. เทคนิคการจูงใจให้มีส่วนร่วมในการทำ 5ส

12. แนวทางการพัฒนามาตรฐาน 5ส